Skip to main content

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een lijst van veelgestelde vragen die naar voren kwamen tijdens de verschillende informatiebijeenkomsten. Het antwoord vindt u door op de vraag te klikken.

Klik hieronder op een thema om direct naar deze vragen te gaan:

Wonen

Voor welke doelgroep zijn deze nieuwe woningen?

Er worden voornamelijk kleine woningen gerealiseerd, waarvan circa 50% tot de categorie ”betaalbaar” behoort. Deze woningen zijn geschikt voor bijvoorbeeld starters, ouderen en alleenstaanden. De categorie betaalbaar kan worden gesplitst in ca. 30% “sociaal” en ca. 20% “middelduur”. Het overige is bestemd als “vrije sector”. Met deze verdeling conformeert de ontwikkelaar zich aan het huidige woonbeleid van de Gemeente Haarlemmermeer.

Worden binnen dit project ook woningen met zorg gerealiseerd?

Nee, dit is niet in het programma opgenomen.

Is er al een besluit genomen over de verdeling tussen koop- en huurwoningen?
Op dit moment verwachten wij dat de appartementen verhuurd gaan worden.
Is er een indicatie te geven van de (richt)prijzen van de woningen (bijvoorbeeld per type, oppervlakte of uitvoeringsniveau)?

Aangezien dit met meerdere factoren te maken heeft, is dat op dit moment nog niet mogelijk. Binnen het segment ”betaalbaar” zijn door de gemeente gemaximaliseerde huurprijzen (prijspeil 2021) afgesproken. Voor de woningen die binnen de categorie “vrije sector” vallen, geldt geen maximum van huurprijs. De huurprijs van deze woningen zijn afhankelijk van haar uitvoering, grootte en actuele marktwaarde.

Uit wat voor type woningen bestaat Het Nieuwe Noord?

Het Nieuwe Noord bestaat enkel uit appartementen, variërend in woonoppervlakte van ca. 45 tot 145 m2. Deze woonoppervlakte zijn onderverdeeld in onderstaande types, dat gemengd is door het gehele project.

De exacte uitvoering van de appartementen is op dit moment nog niet bepaald. Dit is mede afhankelijk van de totstandkoming van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. Er kan wel benoemd worden dat de appartementen met zorg ontworpen zijn, zodat het fijn en comfortabel is. De complexen zijn onder andere gasloos, goed geïsoleerd en energiezuinig. Daarnaast zijn ze gelijkvloers en voorzien van personenliften. Voor de bewoners is het ook mogelijk om vanuit hun complex het semi-openbare dakpark te bereiken. Deze is net als de overige buitenruimte met veel aandacht ontworpen, zodat de woonomgeving een juiste bijdrage levert aan het woongenot.

Hoe hoog worden de (woon)gebouwen?

De bebouwingshoogte loopt op van vier bouwlagen aan de zijde van de Wijkermeerstraat naar negen bouwlagen aan de zijde van de N201. Vanaf maaiveld genomen varieert de hoogte daarmee van circa 14 tot 29 meter.

Is er al iets bekend over aanvullende voorzieningen van de woningen, zoals een balkon, terras, berging en parkeerplaats?

Als uitgangspunt hanteren wij dat alle appartementen zijn voorzien van een buitenruimte, balkon of loggia en een (interne) berging. Per appartement is circa één gebouwde parkeerplaats beschikbaar, die o.a. op de begane grond tussen de gebouwen wordt gerealiseerd. Er zal voldoende stallingsruimte aanwezig zijn voor fietsen. Bovenop de parkeergarage wordt een daktuin/-park ingericht, deze is semi-openbaar.

Hoe duurzaam worden de woningen?

De woningen voldoen aan de Nederlandse bouwvoorschriften, zoals Bouwbesluit en de BENG-norm (bijna energieneutrale gebouwen). De woningen worden verwarmd en gekoeld via een warmte- en koudeopslag. Hemelwater wordt zo lang mogelijk in het gebied vastgehouden, wat in combinatie met het groen een positieve bijdrage levert aan hittestress en natuurinclusiviteit.

Zijn er al plattegronden beschikbaar?

Nee, deze zijn helaas nog niet beschikbaar voor publicatie. Mochten de huidige procedures afgerond zijn, dan behoort dit tot een mogelijkheid.

Waarom is er gekozen voor hoge bebouwing en niet voor een wat meer ‘Noord-Hollandse’ stijl?

Het nieuwe woongebied heeft een hoge woonkwaliteit met de groene inrichting van het openbaar gebied. Door de grote vraag naar woningen (appartementen) en de beperkte bouwmogelijkheden in de gemeente c.q. Hoofddorp is gekozen voor een hoogstedelijk woonmilieu. Het aantal woningen was overigens ook noodzakelijk om de herontwikkeling van bestaande bedrijfsgebouwen financieel haalbaar te maken.

De appartementen zijn door vooraanstaande architecten ontworpen. De stijl en kwaliteit is positief beoordeeld door de welstandscommissie, die ook bij de verdere planuitwerking is betrokken.

Wat betekent dit stedelijk milieu van Hoofddorp Noord in combinatie met de ontwikkelingen in het centrum op de lange termijn voor de woningen die zich in lage dichtheid tussen Hoofddorp Noord en het centrum bevinden?

Deze hoge dichtheid wordt uitsluitend in Hoofddorp Noord toegepast. Voor het tussenliggende gebied bestaan geen plannen tot wijziging of herontwikkeling. Hoofddorp heeft straks diverse onderscheidende woonmilieus.

Vinden er buiten Het Nieuwe Noord andere ontwikkelingen plaats in Hoofddorp Noord?

Door de ontstane leegstand van bedrijfspanden in Hoofddorp Noord is er de mogelijkheid tot transformatie naar een gemengd milieu van wonen en werken ontstaan. De verwachting is dat dit zich de komende jaren zich verder gaat ontwikkelen. De gemeente Haarlemmermeer volgt initiatieven en enkele initiatieven hebben zich aangediend, maar vooralsnog zijn deze nog niet concreet.

Waarom wordt er geen woonvergunning afgegeven op mijn perceel en op andere percelen wel?

Dit is ons onbekend en een aangelegenheid van de omgevingsdienst cq. Gemeente Haarlemmermeer.

Geldt er zelfbewoningsplicht?

Voor de collectieve sociale en beleggershuurwoningen geldt dit uiteraard niet. Voor koopwoningen geldt een dergelijke verplichting wel.

Kun je voorrang krijgen op een woning als je in Hoofddorp woont of werkt?

De mogelijkheden daarvoor zijn beperkt, maar worden door de gemeente onderzocht. Voor de sociale huurwoningen geldt een woningverdelingssysteem. Voor huurwoningen vanaf het middensegment geldt dit systeem niet. In dit segment zal, later en per project, gekeken worden hoe en welke systematiek wordt gehanteerd.

Kan ik mij al inschrijven voor een woning?

Dit is pas later in het proces mogelijk. Houd vooral de website van de Gemeente Haarlemmermeer en de projectwebsite Het Nieuwe Noord de komende jaren in de gaten.

Verkeer

Hoe kan het verkeer de wijk in- en uitrijden?

Er zijn verschillende mogelijkheden om de woonwijk in en uit te rijden. Via de Wijkermeerstraat, Debbemeerstraat en een nieuw aan te leggen parallelweg aan de noordzijde van het gebied kunnen de opritten van de N201 worden bereikt.

In de Hoofdweg Westzijde zal een verkeersknip worden aangebracht worden. De exacte uitvoering en locatie is op dit moment nog onbekend, maar wordt door de gemeente verder onderzocht. Door deze knip zal het niet meer mogelijk zijn om de opritten via de Hoofdweg Westzijde te bereiken. Via de Hoofdweg Westzijde en de Burgemeester Pabstlaan kan de Hoofdweg Oostzijde wel worden bereikt. Op de onderstaande kaart is de toekomstige situatie zichtbaar.

KAART VERKEERSSITUATIE INVOEGEN

Hoe gaat de ontsluiting van de N201 eruitzien?

De afrit van de N201, vanuit richting Cruquius, wordt naar het westen verlegd. Hierdoor wordt Hoofddorp Noord rechtstreeks op deze afrit aangesloten. Het verkeer is met de nieuwe rotonde en de nieuwe parallelweg verbonden met de Hoofdweg. Vanaf daar is er ook een verbinding met de opritten naar de N201. Op lange termijn streeft de gemeente naar een verplaatsing van de N201 in noordelijke richting. Hierdoor kan de bestaande N-weg als stadsontsluitingsweg of stadsring blijven bestaan.

Waar is de afrit?

De afrit is niet volledig op de tekening zichtbaar, maar wordt ten opzichte van de huidige locatie in westelijke richting (voor de bouwmarkt) verplaatst. De provincie is hierbij betrokken en kan er mee instemmen.

Welke straten zijn meegenomen in het geluidsonderzoek?

Het geluidsonderzoek is gericht op de 600 nieuwe woningen en houdt rekening met het wegverkeer op de provinciale weg, de nieuwe parallelweg en de Hoofdweg.

Hoe staat het met de luchtkwaliteit van het nieuwe plan?

Deze voldoet aan de huidige wettelijke normen, maar de in 2022 herziene advieswaarden van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) worden overschreden. Dit geldt ook voor een groot deel van Hoofddorp. De advieswaarden worden op dit moment in Brussel verwerkt in nieuwe Europese richtlijnen en instructies voor de nationale overheden. Deze worden vanaf 2030/2035 ingevoerd.

Hoe ziet de herinrichting van de Wijkermeerstraat eruit?

Door de verplaatsing van de afrit, de nieuwe rotonde en de verkeersknip wordt het vrachtverkeer gedwongen om gebruik te maken van de nieuwe parallelweg. Door deze aanpassing zal het mogelijk zijn om de Wijkermeerstraat te herinrichten naar stadsstraat. De rijbanen worden gescheiden door een strook met parkeerplaatsen. Daarnaast is er aandacht voor een groene buitenruimte met onder andere bomen. bovendien is een snelheidsverlaging mogelijk naar 30 km/u. De huidig speeltuin nabij de splitsing van Wijkermeerstraat/Hoofdweg blijft behouden.

Hebben de verkeersmaatregelen ook effect op de Debbemeerstraat?

Op de Debbemeerstraat wordt het waarschijnlijk drukker. Onderwerp van verdere uitwerking is om voor vrachtverkeer éénrichtingsverkeer in te voeren, zodat er een circuit ontstaat: rotonde - Noordmeerstraat – Wijkermeerstraat – Debbemeerstraat. Dit op verzoek van de ondernemersvereniging. Zij zijn van mening dat het wegprofiel ter plaatse van de splitsing Noordmeerstraat - Daalmeerstraat niet breed genoeg is voor passerende vrachtauto’s.

Worden er maatregelen genomen om de snelheid op de Debbemeerstraat te beperken?

De Debbemeerstraat is dankzij de beperkte lengte minder uitnodigend voor hardrijders. Daarnaast is de weg niet heel breed en voorzien van inritten aan beide zijden. Hierdoor verwachten we geen snelheidsexcessen en plaatsen we in eerste instantie geen drempels.

Worden er maatregelen genomen om het laden en lossen op de Debbemeerstraat te voorkomen?

De mogelijkheden om het laden en lossen op straat te voorkomen, worden door de gemeente onderzocht. Wij begrijpen dat het een probleem kan zijn voor een goede verkeersdoorstroming.

Blijven de woningen aan de Hoofdweg bereikbaar?

Ja, de woningen aan de Hoofdweg blijven bereikbaar. Het verkeer rijdt via de Hoofdweg Oostzijde en het kruispunt bij de Burgemeester Pabstlaan. Van en richting het centrum is er geen wijziging.

Hoe ziet het kruispunt eruit op de Hoofdweg richting het industrieterrein?

Op dit moment is er sprake van een afrit van Cruquius-Haarlem richting Het Nieuwe Noord. Die afrit eindigt straks op het kruispunt met de Noordmeerstraat. Hierna kun je met de auto de parallelweg naar de Hoofdweg volgen, als je richting het centrum gaat, en de Noordmeerstraat als je richting het bedrijventerrein gaat. Ook de nieuwe noordelijke woonblokken kun je via de parallelweg bereiken. En de zuidelijke woonblokken bereik je via de Noordmeerstraat en Wijkermeerstraat. Het kruispunt met de Hoofdweg wijzigt dus en uit doorrekeningen van het bureau GoudappelCoffeng is gebleken dat dit aangepaste kruispunt het aanbod van (ook vracht)verkeer aan kan. Sterker nog de capaciteit van het kruispunt neemt toe, waardoor we ook het verkeer van de bewoners van de 600 nieuwe woningen extra kunnen ontsluiten (in totaal zelfs 1100 woningen).

Hoe zal de Hoofdweg Westzijde eruit komen te zien?

Door de verkeersknip aan het begin van de Hoofdweg Westzijde zal het verkeer vanaf de N201 worden verplicht om gebruik te maken van de Hoofdweg Oostzijde. De exacte uitvoering en locatie is op dit moment nog onbekend, maar de Westzijde zal wel toegankelijk blijven voor lijnbussen en hulpdiensten.

Door het aanbrengen van de verkeersknip verbetert de verkeersituatie ter hoogte van de Burg. Pabstlaan. De verkeersdruk zal aldaar afnemen waardoor de verkeerslichten aan de westzijde kunnen verdwijnen. De verkeerssituatie wordt hierdoor vereenvoudigd, waardoor de wachttijden ook aan de oostzijde zullen afnemen.

Waar komt de rotonde en hoe ziet deze eruit?

De rotonde wordt gerealiseerd aan het einde van de Debbemeerstraat. Op de website en tijdens de bijeenkomsten is de uitwerking hiervan gepresenteerd.

Wanneer wordt begonnen met het verlengen van de nieuwe afrit, de nieuwe rotonde en de parallelweg?

De afrit, rotonde en de nieuwe parallelweg moeten gereed zijn zodra de eerste woningen worden opgeleverd. Mits er geen vertragingen zijn, wordt er vanaf 2023 gestart met de aanleg van de infrastructuur en kan alles in 2024/2025 in gebruik worden genomen.

Is een vrachtwagenbaan vanaf de Broekermeerstraat naar de nieuwe rotonde mogelijk?

Vooralsnog beperken de herontwikkelingen zich tot het oostelijke gedeelte van Hoofddorp Noord. Maar we kunnen ons in het vervolg van de ontwikkeling van Hoofddorp Noord voorstellen dat er ten noorden van de Gamma/Karwei een nieuwe vrachtwagenbaan wordt aangelegd, te beginnen bij de Broekermeerstraat.

Hoe wordt het vrachtverkeer omgeleid?

Vanuit oostelijke richting (N201)
Het vrachtverkeer kan via de nieuwe parallelweg naar de nieuwe rotonde rijden. Vanaf deze rotonde is het bedrijventerrein te bereiken.

Vanuit westelijke richting (N201)
De afrit van de N201 wordt ongeveer 300 meter naar het westen verplaatst en aangesloten op de nieuwe rotonde. Vanaf deze rotonde kan men eenvoudig de route vervolgen naar het bedrijventerrein. Via de nieuwe parallelweg is de Hoofdweg Oostzijde te bereiken. Zodoende kan het vrachtverkeer eenvoudig naar het centrum van Hoofddorp.

Hoe zit het met de verkeersveiligheid in de Noordmeerstraat?

De verplaatsing van de afrit en de komst van de rotonde zorgen ervoor dat de Debbemeerstraat en een gedeelte van de Noordmeerstraat drukker worden. Met de invoering van eenrichtingsverkeer voor vrachtauto’s in de Noordmeerstaat en Debbemeerstraat kan een betere verkeersveiligheid en doorstroming worden bereikt.

Wordt er gedacht aan verbindingen voor fietsers en voetgangers in het gebied?

Hier wordt uiteraard rekening mee gehouden, maar dit is nog onderwerp van de verdere uitwerking. In het wooncomplex worden in ieder geval fietsenstallingen opgenomen.

Het Nieuwe Noord is het startpunt voor de ontwikkeling van Hoofddorp Noord. De groene as die wordt gerealiseerd, is benaderbaar vanaf de zijde N201, de Hoofdweg Westzijde en de Wijkermeerstraat. De as stimuleert het fietsgebruik en wandelen in het gebied. Daarnaast kunnen wandelaars de dakparken (parken bovenop de parkeergarage) vanaf zowel de Wijkermeerstraat als de zijde N201 bereiken. De dakparken zijn middels de groene centrale as met elkaar verbonden. Dit vormt een uitstekend begin voor een fijne wandeling.

Wat voor effect heeft Het Nieuwe Noord op de verkeersdrukte in het gebied en hoe wordt dit opgelost?

De ontsluiting van de nieuwe woningen zal leiden tot een verhoging van de verkeersdrukte op de Hoofdweg richting de N201 en richting het centrum. Met de voorgestelde verkeersmaatregelen wordt hier zodanig op ingespeeld dat er voldoende uitwijkmogelijkheden zijn en dat vertraging wordt beperkt. Andere omliggende straten zullen niet tot nauwelijks effect ervaren van deze plannen. Mogelijk zal er enkel een lichte toename van bestemmingsverkeer richting bijvoorbeeld het wijkcentrum (omgeving Hoogvliet) zijn.

Zal door de aanleg van de rotonde sluipverkeer richting het centrum door de woonwijk rijden?

Door goede bewegwijzering gebeurt dit naar verwachting niet. Waarschijnlijk is de route naar het centrum via de Hoofdweg Oostzijde het snelst. Dit heeft mede te maken met de transformatie van de Wijkermeerstraat en de verlaging van de snelheid aldaar.

Wordt gebruik van deelvervoer en openbaar vervoer gestimuleerd?

De mogelijkheid van deelvervoer wordt op dit moment onderzocht. Met betrekking tot het openbaar vervoer zou het wenselijk zijn het woongebied ook met hoogwaardig openbaar vervoer (hierna: HOV) te ontsluiten. Dit wordt niet op korte termijn gerealiseerd. Nadat de N201 is omgelegd, wat de gemeente op middellange termijn nastreeft, bestaat de mogelijkheid om de bestaande N201 te transformeren naar een stadsring met goede mogelijkheden voor een HOV-route.

Wat is de nieuwe route naar Het Nieuwe Noord als je met de auto of fiets van de Hoofdvaart afkomt?

Personenauto's kunnen de wijk in én uit via de nieuwe parallelweg of de Wijkermeerstraat. Dit heeft te maken met de route en de bestemming. Waar je nu met een vrachtwagen via de Wijkermeerstraat rijdt, zal dat in de nieuwe situatie altijd de nieuwe parallelweg aan de noordzijde langs de N201 zijn. Zowel het bedrijventerrein op als het bedrijventerrein af.

Bewoners vermijden de kruising bij de Burgemeester Pabstlaan.

De kruising tussen de Burgemeester Pabstlaan, de Hoofdweg West en Hoofdweg Oostzijde is druk. Ook zijn er lange wachttijden in de spits. Daarom wordt in de Hoofdweg-West ter hoogte van het nieuwe plan een knip of bussluis gemaakt. Autoverkeer van en naar de provinciale weg (Weg om de Noord) moet daardoor voor de Hoofdweg Oostzijde kiezen. Het doorgaand verkeer op de Hoofdweg Westzijde neemt hierdoor af. De verkeerslichten bij de Burgemeester Pabstlaan worden hiervoor weggehaald. De wachttijden op het dubbele kruispunt nemen hierdoor af.

Verdwijnt de sluis op de Beetslaan en Meerstraat?

De verkeerssituatie op de Beetslaan en Meerstraat blijft hetzelfde.

Worden de woningen van Het Nieuwe Noord eerst gebouwd?

Hiervoor wordt een bouwlogistiek plan gemaakt. Het is belangrijk dat het bedrijventerrein bereikbaar is. Daarnaast is verandering van de verkeerssituatie belangrijk voor de oplevering van de woningen. Dit kan enkele jaren duren. Zodra de logistieke plannen zijn uitgewerkt worden bewoners en bedrijven geïnformeerd en gehoord. Hiervoor stelt de ontwikkelaar in afstemming met de gemeente een Bereikbaarheids-, Leefbaarheids- Veiligheids- en Communicatieplan (BLVC) op.

Wat is verkeerstechnisch de scope van dit project?

De direct met de ontwikkeling samenhangende verkeerstechnische aanpassingen betreffen de verlegde afrit, parallelweg en aansluiting op de Hoofdweg, de verbreding van de Noordmeerstraat, de herinrichting van de Wijkermeerstraat met twee rijlopers voor met name personenverkeer en parkeerhavens, alsmede de knip in de Hoofdweg-Westzijde. Meer ingrepen worden niet voorzien. De tijdens de bijeenkomst naar voren gebrachte vragen met een bredere scope (zie hiervoor) zullen in een extra bijeenkomst nog worden besproken. Daar worden de aanwezigen voor uitgenodigd.

Wat is de invloed van de nieuwe woningen op de bestaande woningen?

De bestaande woningen aan de Achtermeerstraat en de laatste woning aan de Hoofdweg-Westzijde komen straks meer in een woonomgeving te liggen. Voor de nieuwe woningen worden voldoende nieuwe parkeerplaatsen aangelegd. Deze worden voor het grootste gedeelte onder het gebouw aangelegd.

N201 - 50km p/u voor een deel?

De maximum snelheid op de provinciale weg N201 blijft hetzelfde. Deze snelheid is bepaald door de provincie als wegbeheerder. Het is de wens van de gemeente om de provinciale weg naar het noorden te verplaatsen. Hierdoor kan de bestaande weg als stadsring met 50 km/u gaan functioneren met ook de mogelijkheid om meer aansluitingen vanuit de bestaande stad op die ring te maken en daarmee de bestaande aansluitingen te ontlasten.

Parkeren

Hoe (en waar) wordt parkeren mogelijk?

Voor de bewoners van Het Nieuwe Noord wordt een parkeergarage gebouwd. Bijna ieder appartement krijgt in het plan één parkeerplaats. Parkeerplaatsen rondom het complex én de heringerichte Wijkermeerstraat bieden straks parkeerruimte aan tweede auto’s of auto’s van bezoekers. De parkeerplaatsen aan de west- en noordzijde van het plangebied zijn óók bestemd voor werknemers van het naastgelegen bedrijventerrein. Dit dubbelgebruik is mogelijk omdat bezoekers van de woningen vooral in de avonduren komen.

Verdwijnen de parkeerplaatsen in de Noordemeerstraat?

Het aantal parkeerplaatsen blijft gelijk. Insteekhavens worden vervangen door langsparkeervakken om de weg te verbreden. Hier kunnen auto's fileparkeren.

Hoe komt het verkeer van Schiphol/A4?

Deze route verandert niet. Het verkeer vanaf Schiphol en de A4 rijdt grotendeels via de noordelijke afrit op het noordelijke kruispunt. Dit verkeer rijdt richting het centrum de Hoofdweg-Oostzijde op. Als de bestemming het bedrijventerrein of de nieuwe woningen is, wordt via het tweede kruispunt de Hoofdweg-Westzijde gekozen. En dan is het mogelijk om rechtsaf de nieuwe parallelweg op te gaan.

Hoe wordt voorkomen dat bewoners (of bezoek) massaal in de Achtermeerstraat parkeren?

Gezien de hoeveelheid parkeerplaatsen in de nabijheid van de nieuwe woningen is het onwaarschijnlijk dat men uitwijkt naar de Achtermeerstraat. Ook kan voor dit nieuwe woongebied vergunningenparkeren worden ingevoerd. Dit is nog een aspect van verdere uitwerking.

Hoe wordt voorkomen dat werknemers tijdens de bouw massaal in de Achtermeerstraat parkeren?

Waar werknemers tijdens de bouw parkeren, wordt te zijner tijd uitgewerkt. Hierover wordt tijdig met de omgeving gecommuniceerd. Het uitgangspunt: parkeeroverlast tijdens de bouw tot een minimum beperken.

Op dit moment is er parkeeroverlast door werknemers van bedrijven en vakantiegangers, hoe wordt hiermee om gegaan?

Rondom de ontwikkeling van Het Nieuwe Noord worden circa 290 parkeerplaatsen, met name voor bezoekers en werknemers, gerealiseerd. Mochten andere groepen in het gebied gaan parkeren, dan volgen er aanvullende parkeermaatregelen.

Bedrijven

Blijft het bedrijventerrein goed bereikbaar?

Ja, er wordt rekening gehouden met de bereikbaarheid.

In hoeverre ondervinden bestaande bedrijven in het gebied hinder van de ontwikkeling en de verkeersmaatregelen?

Ons uitgangpunt is dat bedrijven zo min mogelijk hinder ondervinden van de nieuwe verkeersmaatregelen en de realisatie van Het Nieuwe Noord. Tijdens de werkzaamheden moeten bedrijven bereikbaar blijven. Hiervoor wordt voorafgaand aan de werkzaamheden een bereikbaarheidsplan opgesteld.

Wat is de toekomstvisie en wat zijn de plannen voor bestaande bedrijven?

In de door de gemeenteraad vastgestelde ‘Ontwikkelstrategie’ worden de ambities en randvoorwaarden beschreven om geheel Hoofddorp Noord te transformeren tot een gemengd woon- en werkgebied. Na de realisatie van de verkeersaanpassingen is de ontwikkeling van circa 1100 woningen verkeerstechnisch mogelijk. Voor hogere aantallen zal de N201 omgelegd moeten worden. De Gemeente Haarlemmermeer faciliteert initiatieven om het gebied te transformeren, hierin neemt de gemeente zelf geen initiatief. Er wordt slechts getoetst of de mogelijke transformatie past binnen de ‘Ontwikkelstrategie’ van de gemeente. Bedrijven die niet gaan herontwikkelen dienen hun bedrijfsvoering in huidige vorm te kunnen voortzetten.

Is er in het plan voor Het Nieuwe Noord ook ruimte voor winkels?

In de plint aan de Wijkermeerstraat wordt gedacht aan het toevoegen van maatschappelijke voorzieningen. Hiervoor hebben de ontwikkelaar en de Gemeente Haarlemmermeer een inspanningsverplichting naar elkaar. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zouden deze ruimtes ingevuld kunnen worden als woonruimten.

Hoe wordt in de plannen voor Hoofddorp Noord omgegaan met bedrijven met een zwaardere milieunormering (bijvoorbeeld 3.1 of 3.2)?

Het uitgangspunt is dat bestaande bedrijven niet belemmerd worden in de bereikbaarheid en toegestane milieubelasting door de komst van de nieuwe woningen. Het aanwezig bedrijf met een 3.2 bestemming ligt op voldoende afstand van de nieuwe woningen.

In de basis geldt dat er sprake moet zijn van een ”goede ruimtelijke ordening”. In het vigerend bestemmingsplan wordt beschreven dat voor een categorie 3.1 bedrijf een richtafstand is opgenomen van 50 meter. Er is sprake van een gemengd gebied waardoor de richtafstand met één afstandstap wordt verkleind tot 30m. Op basis van de vergunde situatie blijkt dat alle bedrijven rondom het plangebied activiteiten uitvoeren in categorie 1 & 2 en dat er reeds “burger” woning(en) aanwezig zijn. Dit betekent dat hiervoor richtafstanden van 0 en 10 meter aangehouden kunnen worden, daarmee vormt de ontwikkeling geen belemmering voor de aanwezige bedrijven en haar bedrijfsvoering. Uiteraard is een van de consequenties wel dat de bedrijven niet kunnen opschalen naar 3.1, maar dat ligt niet in de lijn der verwachtingen.

Aan de bovenzijde van het plangebied, waar nu parkeerplaatsen zijn, komt straks een rotonde met een parallelweg. Waar kunnen de bedrijven die van deze parkeerplaats gebruikmaken straks parkeren?

Aan de Noord- en Westzijde van het plangebied zijn parkeerplaatsen opgenomen voor een eventuele tweede auto én bezoekers. De bedrijven maken vooral overdag gebruik van de parkeerplaatsen. De bezoekers van de woningen komen in de avond en het weekend. Om die reden kunnen de nieuwe parkeerplaatsen dubbel worden gebruikt. Dit is in overeenstemming met het gemeentelijke parkeerbeleid en met de betrokken ondernemingen gecommuniceerd.

Planning en ontwikkeling

Zal het bestemmingplan getoetst worden onder het huidige beleid of onder de nieuwe omgevingswet?

Het doel is om nog dit jaar een ontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen. Hierdoor zal het bestemmingsplan getoetst worden aan de huidige Wet ruimtelijke ordening (Wro). Het plan wordt daarmee niet getoetst aan de hand van de nieuwe omgevingswet.

Wanneer wordt er gestart met de transformatie van Hoofddorp Noord?

De planning is nog niet definitief. Maar er wordt gestreefd om in 2023 met de bouw te starten. In feite is de transformatie van Hoofddorp Noord al begonnen door de herontwikkeling van het voormalig Woodward-terrein. Voor Het Nieuwe Noord is het ontwerpproces volop gaande. Er vinden continu afstemmingsbijeenkomsten en afspraken plaats met onder meer de Gemeente Haarlemmermeer, het waterschap en bijvoorbeeld de veiligheidsregio.

Is deze ontwikkeling de start voor de verdere transformatie van het gebied langs de Wijkermeerstraat?

Dit is afhankelijk van ontwikkelaars en initiatieven. Met de wegaanpassing kunnen er nog extra woningen worden ontwikkeld. Waar, hoeveel en in welke vorm de ontwikkelingen ingediend worden, is op dit moment onduidelijk.

Wanneer worden de woningen opgeleverd?

De planning is nog niet definitief, maar naar verwachting zullen de eerste appartementen opgeleverd worden in 2025-2026.

Wanneer vinden de infrastructurele aanpassingen plaats?

De verkeersaanpassingen moeten gereed zijn zodra de eerste woningen worden opgeleverd.

Kunt u aangeven hoe het zit met de voorbereidende werkzaamheden, zoals sloop, sanering en riool- en waterhuiskundige werkzaamheden?

Op dit moment is de gemeente samen met de ontwikkelaar en haar partners de genoemde onderwerpen verder aan het uitwerken. Zodra er meer bekend is over de planning zullen wij dit melden.

Wanneer kunnen wij als bewoners meepraten over de toekomstige ontwikkelingen?

Er worden door de Gemeente Haarlemmermeer en de ontwikkelaar verschillende momenten georganiseerd waarop bewoners en ondernemers uit de omgeving kunnen meepraten. In 2021 heeft een tweetal online informatieavonden plaatsgevonden. In april 2022 is er een inloopbijeenkomst georganiseerd voor ondernemers, bewoners en belangstellenden. Hierop stond het voorontwerp bestemmingsplan centraal.

Wie draagt verantwoordelijkheid voor de kosten en het onderhoud van het groen?

Alle kosten van de (her)inrichting zijn voor de ontwikkelaar. Dit wordt bekostigd vanuit de woningopbrengsten. De dakparken worden straks semi-openbaar toegankelijk en worden onderhouden en beheerd door een parkmanagementorganisatie (gezamenlijke eigenaren). Het openbaar gebied (waaronder de Wijkermeerstraat en de groene as) wordt, zoals gebruikelijk, door de gemeente onderhouden en beheerd.

Geluid

Fungeren de woningen als geluidswal tegen het schipholgeluid en de N201?

De appartementen zijn niet te typeren als een geluidswal. Wel zullen de woningen geluid afschermen en ervoor zorgen dat de geluidsniveaus erachter lager zijn. Van deze afschermende maatregelen zullen de bewoners van deze appartementen weinig merken. De appartementen worden dusdanig uitgevoerd zodat aan de akoestische vereisten, genoemd in o.a. het bouwbesluit, voldaan wordt.

Zorgt de opening tussen de gebouwen langs de N201 ervoor dat het grondgeluid er tussendoor komt?

Vooralsnog blijkt uit onderzoek dat eventueel overlast door grondgeluid in bestaande woningen aan de Wijkermeerstraat, in de verblijfsruimten of op de dakparken aanvaardbaar zal zijn. Het volledig dichtzetten is hierdoor niet noodzakelijk.

Hoe wordt omgegaan met de geluidsoverlast van de bedrijven?

In het voorontwerpbestemmingsplan is uitgewerkt hoe met mogelijk geluidsoverlast van bedrijven wordt omgegaan. Uit een eerste inventarisatie is gebleken dat de nieuwe woningen geen geluidsoverlast van aanwezige bedrijven zullen ervaren. Er is sprake van afschaling van geluidsoverlast doordat de bedrijfsvoering vooral geënt is op kantoor en opslag en niet meer productie.

Wat vindt Schiphol van dit plan?

Op basis van het LIB (Luchthavenindelingbesluit) valt een gedeelte van Het Nieuwe Noord binnen een hindercontour. Binnen dit contour is bepaald dat nieuwe woningen mogelijk zijn, voor zover er sprake is van een ligging binnen bestaand stedelijk gebied. Dit geldt ook voor Het Nieuwe Noord. Daarnaast is Schiphol betrokken bij deze ontwikkeling en in het bijzonder bij het thema grondgeluid. In de uitwerking van het plan wordt hiermee rekening gehouden, door extra geluidsisolerende maatregelen te nemen.

De bebouwing langs de N201 vormt een natuurlijke afscherming voor zowel bestaande als nieuwe woningen. Zonder dat het van (negatieve) invloed is op het binnenklimaat van de woningen langs de N201.

Mijn vraag staat er niet tussen, hoe kan ik contact opnemen?

Mocht uw vraag er niet tussen staan, neem dan gerust contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..