Skip to main content

De locatie van Het Nieuwe Noord is een unieke omgeving

De ambitie is om wonen, groen en bedrijvigheid samen te brengen in een getransformeerd gebied. De kwaliteit van de leefomgeving staat in deze transformatie centraal.

Leefomgeving

Aandacht voor groen

De balans tussen groen en verharding is essentieel binnen Het Nieuwe Noord. Om deze reden wordt op het dak van de parkeergarage een parkeerlandschap gecreëerd. Dit park zal niet bestaan uit sedumsoorten die wellicht bekend zijn van groendaken, maar uit heesters, bomen en andere plantsoorten.

Daarnaast bevat het park ook speelvoorzieningen welke (semi-) openbaar toegankelijk zijn. Hiermee wordt een plek gecreëerd die uitnodigt om elkaar te ontmoeten in een groene en fijne omgeving. Het onderhoud van het groen en de omgeving van Het Nieuwe Noord zal gedeeltelijk door de gemeente en gedeeltelijk door de gebouweigenaren worden verzorgd. Hoe deze verdeling er concreet uitziet, wordt in een later stadium bepaald.

Polderbaan Schiphol

Een deel van de appartementen hebben een prachtig uitzicht richting de Polderbaan. Tijdens het ontwerpen van de gebouwen is hier rekening mee gehouden, zodat dit niet ten koste gaat van een fijn woon- en leefklimaat. Dit wordt mede bereikt door het toepassen van slimme ontwerpen en juiste materialen.

Daarnaast vormt de hoge bebouwing langs de N201 een geluidsscherm voor de achterliggende gebouwen en bestaande woonwijk, zonder dat dit ten koste gaat van de omgeving.

Bomen, hemelwater & groen

foto van daktuin met planten en bebouwing

In Nederland krijgt men steeds vaker te maken met hevigere regenbuien en warmere zomerperiodes. Grote gebouwen en veel verharding nemen veel warmte op en teveel verharding vormt zonder juiste aanpassingen een uitdaging voor het afvoeren van hemelwater. Om hittestress te reduceren worden enkele platte daken, op de woongebouwen, voorzien van een groendak. Dit doen wij door de daken te voorzien van sedumsoorten die hemelwater opnemen en bijdragen aan verkoeling van de omgeving. Het overige hemelwater geven wij terug aan de ondergrond of aan de naastgelegen Hoofdvaart.

Voor Het Nieuwe Noord wordt het mogelijk om water voor een langere periode vast te houden middels wadi’s of andere waterbufferende materialen. Door gebruik te maken van deze aanpassingen, zal de ondergrond voorzien zijn van voldoende water tijdens droge perioden. De buffers in het plan zullen tevens de omgeving voorzien van voldoende afkoeling en de bomen zullen zorgen voor fijne schaduwrijke plekjes in warme periodes.

Met de herinrichting van de Wijkermeerstraat is rekening gehouden met de huidige aanwezigheid van bomen. Het huidige voorstel betreft een schetsontwerp dat later uitgewerkt wordt door de gemeente. Wij bekijken momenteel de optie om zoveel mogelijk bomen te behouden. Indien dit niet mogelijk is, planten wij ter compensatie in het plan nieuwe bomen terug.  Wij willen het kappen van bomen zoveel mogelijk voorkomen, het volledig uitsluiten hiervan is helaas niet mogelijk.

Duurzame warmtevoorziening

Doordat een toekomstbestendig woonprogramma wordt ontwikkeld, zullen ook duurzaamheidsaspecten een belangrijke rol spelen. Zo gaan wij efficiënt om met energie, door de verwarming en verkoeling van de appartementen te regelen via een bodemenergiesysteem. De warmte die opgeslagen wordt in de bodem, wordt tijdens de koude winterdagen ingezet om de appartementen te verwarmen. De koelte van de bodem kan vervolgens tijdens warme zomerdagen worden gebruikt om de appartementen te verkoelen. De appartementen zijn bovendien goed geïsoleerd, dit zorgt voor weinig energieverlies en een fijn leefklimaat. De installatie voor het opwekken van bodemenergie, wordt specifiek voor de appartementen in Het Nieuwe Noord ontwikkelt.

Bereikbaarheid

zoning and routes

Om Hoofddorp Noord en de omgeving bereikbaar te houden en te verbeteren zal de verkeersituatie rondom het plangebied worden aangepast. De aanpassing zal onder andere inhouden dat de afrit van de N201 aangepast en aangesloten wordt op een nieuwe rotonde aan de Debbemeerstraat. Samen met een verkeersknip in de Hoofdweg (westzijde) zal er minder verkeersdruk ontstaan op de Wijkermeerstraat en Hoofdweg (westzijde), waardoor de snelheid van de Wijkermeerstraat verlaagd kan worden. Vanaf de nieuwe rotonde kunnen omliggende bedrijven, bezoekers en bewoners via de nieuwe parallelweg eenvoudig de Hoofdweg bereiken. Ter hoogte van de ontwikkeling zullen omwonende, bewoners en bezoekers gebruik kunnen maken van een herinrichting van de Wijkermeerstraat. Deze straat zal een autoluw karakter krijgen met een verlaagde verkeerssnelheid.

Bereikbaarheid lopen en per fiets

Door de geplande wijzigingen in de huidige verkeerssituatie zal de bereikbaarheid van het plangebied niet alleen verbeteren, maar ook veiliger worden. Het laten afnemen van de verkeersdruk op de Wijkermeerstraat door middel van de verkeersknip en het instellen van een snelheidslimiet van 30 km/u zijn hier voorbeelden van. De nieuwe situatie zal bewoners en gebruikers uitnodigen om ook lopend het gebied te verkennen. Fietsers zullen daarnaast minder last hebben van vrachtverkeer, doordat de Wijkermeerstraat geen doorgaande verkeersroute meer is van het bedrijventerrein.

Parkeren

Ondanks het autoluwe karakter van Het Nieuwe Noord is er rekening gehouden met voldoende parkeergelegenheid. Bewoners van de appartementen kunnen hun auto parkeren in de parkeergarage of -kelder. Voor bezoekers van de appartementen zal op het perceel en het openbaar gebied voldoende parkeergelegenheid worden gerealiseerd.

Het realiseren van voldoende oplaadmogelijkheden voor elektrische auto’s, voor bewoners van de appartementen, wordt ook meegenomen in het ontwerp van de parkeergarage. Daarnaast wordt onderzocht of deelauto’s van verdere toevoeging zijn voor de toekomstige doelgroepen. Wij streven naar het creëren van een groen en toekomstbesteding gebied.

De reeds bestaande parkeergelegenheid aan de Achtermeerstraat, dat naar alle waarschijnlijkheid aangepast wordt, is in de berekening van de toekomstige situatie en uitwerking verwerkt. Daarnaast is er nadrukkelijk gekeken naar de mogelijkheid om eventueel onbenutte parkeercapaciteit te vervangen voor groen.

Artist Impression Het Nieuwe Noord, Hoofddorp

Bereikbaarheid tijdens werkzaamheden

Het behouden van de bereikbaarheid is voor iedereen belangrijk. Vooral tijdens de uitvoering kan dit soms lastig zijn. Tijdens de uitvoering is dit een uitdaging, die samen met onder andere de gemeente Haarlemmermeer zoveel mogelijk zal worden beperkt.

Opzet Het Nieuwe Noord

In 2012 heeft gemeente Haarlemmermeer aangegeven bedrijventerrein Hoofddorp Noord te willen transformeren naar een gemengd gebied, waar gewerkt en gewoond wordt. Het huidige bedrijventerrein kent veel eigenaren en is door zowel de gemeente als Stipo geanalyseerd. Hieruit is de ontwikkelstrategie voortgekomen. Deze strategie biedt een ruimtelijk kader met uitgangspunten, die wij gebruikt hebben voor de ontwikkeling van Het Nieuwe Noord.

In Het Nieuwe Noord zullen circa 600 appartementen worden gerealiseerd. De appartementen zijn ontwikkeld voor verschillende segmenten. Een woningstichting is op dit moment voornemens een deel van de woonruimten (in het sociale segment) in haar bezit te nemen. Voor de overige woningen is nog niet bekend of deze worden verkocht of verhuurd. Wij hopen jullie hierover later te kunnen informeren.

Woonprogramma van de gemeente

Het Nieuwe Noord past met haar plan binnen het woonprogramma van de gemeente Haarlemmermeer. Het woonprogramma bestaat uit circa 50% betaalbare appartementen. Hiermee is Het Nieuwe Noord een aanvulling voor onder andere de starters in Hoofddorp.

Naast de invulling van het programma met woningbouw, wordt op dit moment gekeken naar een maatschappelijke/commerciële invulling van de plint aan de Wijkermeerstraat.  Mocht deze invulling niet haalbaar zijn, dan zal het mogelijk zijn om deze ruimten geschikt te maken voor wonen.

Hoogbouw

De afgelopen jaren is uitvoerig gewerkt aan de invulling van Het Nieuwe Noord. Dit is gedaan binnen de kaders van de gemeente en omgeving. Het plan voor Het Nieuwe Noord omvat hoogbouw van maximaal 29 meter, wat uniek is voor Hoofddorp Noord. Met dit plan zijn wij van mening dat wij een mooi, uitdagend en vooral toekomstbestendige woningbouwontwikkeling gaan realiseren, die bijdraagt aan de verbetering van het gebied.

Ondanks de hoogbouw zal de impact voor de omgeving met betrekking tot schaduw beperkt blijven. Ook met de privacy van omwonenden en bewoners is tijdens het ontwerpen rekening gehouden. De hoogbouw biedt daarnaast ook een positief effect in het reduceren van geluidsoverlast vanaf de N201 en de nabijgelegen polderbaan. De gebouwen zullen namelijk fungeren als geluidsscherm, zonder dat dit ten koste gaat van het woon- en leefklimaat van de toekomstige appartementen.

Plattegrond

Klik op onderstaande plattegrond om deze als PDF te openen in een nieuw venster.

Planning

Om tot een goed plan te komen van Het Nieuwe Noord is de omgeving als uitgangspunt genomen. Wij streven ernaar om een woonomgeving te creëren die een aanvulling en waardevolle toevoeging is van het gebied.

Wijzigingen bestemmingsplan

Samen met de gemeente Haarlemmermeer wordt er hard gewerkt aan de wijziging van het huidige bestemmingsplan. Binnenkort wordt het voorontwerp bestemmingsplan voorgelegd aan het College van Burgemeesters en Wethouders. Daarna hopen wij zo spoedig mogelijk het ontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen.

Start werkzaamheden

Wij hopen in 2023 te kunnen starten met de voorbereidingen en realisatie van Het Nieuw Noord. Dit is natuurlijk afhankelijk van de bestemmingsplanprocedure en tot de omgevingsvergunning onherroepelijk wordt verklaart. Zodra wij meer informatie hebben, zullen wij u hierover zo goed als mogelijk informeren.

Informatiebijeenkomsten

Om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom Het Nieuwe Noord hebben wij in het verleden al diverse informatiebijeenkomsten georganiseerd. Nieuwe informatie­bijeenkomsten zullen wij onder andere via deze website aan u kenbaar maken. Wij proberen de ontwikkeling zo goed mogelijk met u af te stemmen, nu en in de toekomst.

Tijdslijn ontwikkeling - Het Nieuwe Noord te Hoofddorp