Plan in ontwikkeling

De locatie van Het Nieuwe Noord is een unieke omgeving

De ambitie is om stad, wonen, groen en kleinschalige bedrijvigheid samen te brengen in een bestaande herziene omgeving. De kwaliteit van de leefomgeving staat hierbij natuurlijk centraal.

Leefomgeving

Aandacht voor groen

De balans tussen groen en steen is essentieel binnen Het Nieuwe Noord. Om die reden wordt het dak van de parkeergarage uitgevoerd als dakpark. Deze dakpark zal niet bestaan uit sedumsoorten die je wellicht kent van een groendak, maar op het dek zal ruimte zijn voor heesters en andere grotere planten en struiksoorten. Momenteel wordt de mogelijkheid van het planten van bomen ook onderzocht.

Het park en de speelvoorzieningen zijn semi openbaar. Hiermee wordt een plek gecreëerd dat uitnodigt om elkaar in een groene omgeving te ontmoeten. De concrete invulling van de speelomgeving wordt op dit moment nog uitgewerkt.

Het onderhoud van het groen in Het Nieuwe Noord zal deels door de gemeente en deels door de gebouweigenaren verzorgd worden. Hoe die verdeling er concreet uitziet wordt op dit moment uitgewerkt.

Polderbaan Schiphol

Een deel van de bebouwing in het plan voor Het Nieuwe Noord bevindt zich in de richting van de Polderbaan. Om aangenaam leefklimaat te creëren wordt er op dit moment gewerkt aan de exacte invulling van deze gebouwen. De hoogte van de gebouwen vormen een geluidsbuffer voor de achterliggende woonwijk, zonder dat dit ten koste gaat van het woonklimaat van de toekomstige appartementen.

Bomen, hemelwater & groen

foto van daktuin met planten en bebouwing

Om hittestress zo veel mogelijk te reduceren worden de platte daken in Het Nieuwe Noord voorzien van groen. Dit doen we door de daken te voorzien van sedumsoorten. Planten die, doordat ze hemelwater opnemen, bijdragen aan de afkoeling van de omgeving. Het overige hemelwater geven we terug aan de omgeving. Naast het plangebied ligt de Hoofdvaart, hierop is de huidige bebouwing reeds aangesloten om hemelwater af te voeren.

In de herinrichting van de Wijkermeerstraat is ook rekening gehouden met de huidige aanwezigheid van bomen. We bekijken momenteel de optie om de bomen zovele mogelijk te behouden, indien mogelijk willen wij het kappen van bomen voorkomen, uitsluiten kunnen wij helaas niet uitsluiten. Ter compensatie planten wij in het nieuwe plan daar bomen voor terug.

Hittestress en hemelwater

In iedere stad krijgt men te maken met de toenemende intensiteit van regenbuien en de veelal warmere zomerperiodes. Grote gebouwen nemen behoorlijk wat warmte op en veel steen vormt zonder juiste interventie een uitdaging voor het afvoeren van hemelwater.

Voor Het Nieuwe noord wordt het mogelijk om water voor een langere periode vast te leggen in waterbuffer ruimtes. Dit zal ondergronds (middels b.v. infiltratiekratten), maar ook middels wadi’s gebeuren. Door deze toepassing zal de ondergrond van de groene buffers voorzien zijn van voldoende water. De groene buffers in het plan zullen tevens de omgeving voorzien van voldoende schaduw en afkoeling in langdurige warme periodes.

foto van daktuin met planten en bebouwing

Duurzame warmtevoorziening

Inzetten op een toekomstbestendige woonprogramma is ook kiezen voor een duurzame insteek. In de ontwikkeling van Het Nieuwe noord staat duurzaamheid dan ook voorop. Zo gaan we efficiënt om met energie door de verwarming (en koeling) van de appartementen te regelen via bodemwarmte. De warmte die opgeslagen wordt in de bodem, wordt op koude winterdagen ingezet om de appartementen op te warmen. De koelte van de bodem wordt zomers gebruikt om de appartementen tijdens de warme periodes koel te houden.

De appartementen zijn bovendien goed geïsoleerd dat de warmte tijdens de winter binnen blijft en andersom. De installatie voor het opwekken van de warmte en koelte, wordt specifiek voor de appartementen in Het Nieuwe noord ontwikkeld. De naastgelegen woonwijk en bedrijven kunnen niet aangesloten worden.

Bereikbaarheid

Om de bereikbaarheid van Het Nieuwe Noord en de omgeving te behouden en verder te verbeteren zal de verkeersituatie rondom het plangebied aangepast worden. De aanpassing zal onder andere inhouden dat de afrit van de N201 verplaatst worden en uitmond op de nieuwe rotonde aan de Debbemeerstraat. Hierdoor ontstaat minder verkeersdruk op de Wijkermeerstraat en Hoofdweg (westzijde). Vanaf de nieuwe rotonde aan de Debbemeerstraat kan via de nieuwe parallelweg eenvoudig de Hoofdweg bereikt worden. Door de verkeersknip in de Hoofdweg(westzijde) zal de Wijkermeerstraat ontlast en heringericht kunnen worden. Ter hoogte van de ontwikkeling zullen bezoekers en bewoners gebruik kunnen maken van een vernieuwde inrichtingen, die het auto luwe karakter onderstrepen.

Bereikbaarheid lopen en per fiets

Door de geplande wijzigingen in de huidige verkeerssituatie zal de bereikbaarheid van het plangebied niet alleen verbeteren. Maar ook veiliger worden. Het laten afnemen van de verkeersdruk op de Wijkermeerstraat en het instellen van een snelheidslimiet van 30 km/u zijn hier voorbeelden van. De nieuwe situatie zal bewoners en bezoekers uitnodigen om ook lopend het gebied te verkennen. Fietsers zullen daarentegen minder last hebben van vrachtverkeer, doordat de Wijkermeerstraat geen doorgaande verkeersroute meer betreft.

Parkeren

Ondanks het autoluwe karakter van Het Nieuwe Noord is er voldoende rekening gehouden met parkeergelegenheid, dit conform de parkeernota van de gemeente. Bewoners van de appartementen parkeren hun auto(’s) in de parkeergarage en deel op maaiveld. Voor bezoekers van het plangebied zal op het perceel en het openbaar gebied voldoende parkeergelegenheid gerealiseerd worden.

Het realiseren van voldoende oplaadcapaciteit voor elektrische auto’s wordt ook meegenomen in de verdere invulling van het plangebied. Daarnaast wordt er  onderzocht of deelauto's een aanvulling is voor de toekomstige doelgroepen. We streven naar het creëren van groen en toekomstbesteding gebied.

De reeds bestaande Parkeermogelijkheid / parkeergelegenheid aan de Achtermeerstraat zijn in de berekening van de huidige situatie en de toekomstige mogelijkheid. Er wordt nadrukkelijk gekeken naar de mogelijkheid om eventueel onbenut parkeercapaciteit, te vervangen voor groen, mits het gebruik van auto’s verder afneemt.

Het dak van de parkeergarage zal een dakpark betreffen. De parkeergarage en het naastgelegen maaiveld zal voldoende parkeerplaatsen hebben om de appartementen te voorzien van een voldoende parkeerplaatsen. In het dakpark zal het mogelijk zijn om te ontspannen, recreëren en er inkomen speelmogelijkheden.

Bereikbaarheid tijdens werkzaamheden

Het behouden van de bereikbaarheid is voor iedereen een belangrijk punt. Evast is hier in uitvoering niet verantwoordelijk voor, maar uiteraard wel van afhankelijk. Samen met onder andere de Gemeente Haarlemmermeer proberen wij hinder te voorkomen en zoveel mogelijk te beperken.

Opzet Het Nieuwe Noord

In 2012 heeft gemeente Haarlemmermeer aangewezen dit gebied te transformeren naar wonen.  het huidige bedrijventerrein met vele eigenaren is door de gemeente en Stippo geanalyseerd, waaruit een  ontwikkelstrategie is voortgekomen. deze strategie biedt ons een ruimtelijk kader met uitgangspunten die wij gebruikt hebben voor de onder andere de ontwikkeling van de voormalige AM-locatie

In Het Nieuwe Noord zullen ongeveer 600 woningen gerealiseerd gaan worden. De woningen zijn ontwikkeld in verschillende segmenten. Een woningstichting is op dit moment voornemen een deel van de woningen (in de prijscategorie tot liberalisatiegrens) in haar bezit te nemen. Voor de rest van de woningen is nog niet bekend of deze verkocht of verhuurd gaan worden. Wij hopen jullie hierover binnenkort beter te kunnen informeren.

Woonprogramma van de gemeente

Het Nieuwe Noord past met de invulling aan op het nieuwe programma van de gemeente. In dit woonprogramma staat dat de invulling voor 50% bestaat uit betaalbare woningen. Hiermee is Het Nieuwe Noord een aanvulling voor onder andere de starters van Hoofddorp en de regio.

Naast de invulling van het programma met woningbouw, wordt er op dit moment ook gekeken naar invulling van de plint aan de Wijkermeerstraat. In een later stadium zal bepaald worden of hier een andere invulling aan gegeven kan worden.

We kunnen niet zomaar gaan starten met de bouw. Uiteraard zullen we eerst de huidige complexen gaan verwijderen, waar wij op dit moment onderzoek doen naar circulaire oplossingen. Daarna zullen we starten met het geschikt maken van de ondergrond

Hoogbouw

De afgelopen jaren is uitvoerig gewerkt aan de invulling aan deze locatie binnen de kaders van de gemeente en de locatie. Het plan voor Het Nieuwe Noord omvat hoogbouw (max. ca. 29 m). Wat uniek is voor Hoofddorp Noord. Met dit plan zijn we van mening dat we een mooi, uitdagend en vooral toekomstbestendige ontwikkelingen gaan realiseren de bijdraagt aan de verbetering van het gebied.

Ondanks de hoogbouw zal de impact voor de omgeving met betrekking tot schaduw beperkt blijven door de stand van de zon en posities van de gebouwen. Ook met het oog op privacy van omwonenden is hier in het ontwerpen zo goed mogelijk rekening mee gehouden, door gebruik te maken van groen. De hoogbouw biedt ook een positief effect in de vorm van het reduceren van de geluidsoverlast. De gebouwen zullen namelijk fungeren als geluidsbuffer, zonder dat dit ten koste gaat van het woonklimaat van de toekomstige appartementen.

Plattegrond

Klik op onderstaande plattegrond om deze als PDF te openen in een nieuw venster.

Klik op de afbeeldingen om plattegrond als PDF te openen in nieuw venster

Planning

Om tot een goed plan te komen voor de invulling en uitvoering van Het Nieuwe Noord is de omgeving als uitgangspunt genomen. We streven ernaar een woonomgeving te creëren die aansluit en tegelijkertijd de gewenste impuls aan het gebied geeft.

Wijzigingen bestemmingsplan

Samen met de gemeente Haarlemmermeer wordt er hard gewerkt aan de noodzakelijke  voorbereidingen voor het wijziging van de huidige bestemming. Binnenkort verwachten we te kunnen starten met het schrijven van het nieuwe bestemmingsplan. Wij hopen jullie zo spoedig mogelijk het ontwerp bestemmingsplan te kunnen delen.

Start werkzaamheden

Wij hopen in 2022 te kunnen starten met de werkzaamheden. Dit is natuurlijk afhankelijk van de bestemmingsplanprocedure en de omgevingsvergunning onherroepelijk wordt. Zodra wij hier meer zicht op hebben zal de aannemer  de planning voor wat betreft de uitvoeringen, bouwmethode en dergelijke verder uitwerken.

Informatiebijeenkomsten

Om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van onze planning en de ontwikkeling rondom Het Nieuwe Noord hebben we in het verleden al diverse informatiebijeenkomsten georganiseerd. Nieuwe informatie­bijeenkomsten zullen wij onder andere via deze website aan u kenbaar maken. Wij proberen de ontwikkeling zo goed mogelijk met jullie af te stemmen, nu en in de toekomst.