Skip to main content
Nieuws

Terugblik informatie­bijeenkomst 21 april

Gepubliceerd:

Op Woensdag 21 april vond er een derde informatiebijeenkomst over de ontwikkeling van Het Nieuwe Noord plaats. Tijdens deze avond werd er verdiepend ingegaan op de herontwikkeling van het AM-, Vlamboogterrein en het terrein van autobedrijf Klomp. Geïnteresseerden konden vanuit hun huiskamers de bijeenkomst bijwonen. Middels een live verbinding met de studio van de gemeente Haarlemmermeer was de bijeenkomst online te volgen. Tijdens deze sessie hebben de ontwikkelaar en de gemeente Haarlemmermeer het plan verder toegelicht en beantwoordden zij de vragen van de deelnemers.

informatiebijeenkomst 21 april

De oorsprong

In 2009 is de structuurvisie vastgesteld. Hierbij werd geconstateerd dat het bedrijventerrein Hoofddorp-Noord voor veel bedrijven geen geschikte locatie meer is. Hierdoor is leegstand in dit gebied ontstaan. Voor bedrijven worden elders vestigingsmogelijkheden gecreëerd. In Hoofddorp-Noord zou een transformatie naar een gemengd woonmilieu kunnen plaatsvinden. In 2017 heeft de gemeenteraad op verzoek van de Metropoolregio Amsterdam uitgesproken meer woningen te bouwen. Hiermee kwam de transformatie van het bedrijventerrein Hoofddorp-Noord naar woningbouw in een stroomversnelling terecht.

Vanuit de wens en visie om meer woningbouw te realiseren in Hoofddorp-Noord is de ontwikkelstrategie ontwikkeld. Deze strategie is in 2019 vastgesteld in de gemeenteraad. Dit  document omvat spelregels die noodzakelijk zijn voor de transformatie van dit gebied. De totstandkoming van dit document is een resultaat van een uitgebreid communicatietraject, waar verschillende deelnemers van deze derde informatiebijeenkomst ongetwijfeld hun bijdrage aan hebben geleverd.

In de structuurvisie en de ontwikkelingsstrategie is ook vastgesteld dat de N201 op den duur naar het noorden moet worden verplaatst. Hierdoor is het mogelijk om de huidige N201 als een stadsstraat in te richten, waardoor er ruimte ontstaat om het verkeer beter af te wikkelen.

Verkeer

Het Nieuwe Noord is daarentegen niet de start van de transformatie. Al eerder heeft de transformatie van het Woodward-terrein plaatsgevonden, gelegen aan o.a. de Wijkermeerstraat, oftewel het Noorderkwartier. De aanstaande transformatie van o.a. het AM-terrein met ca. 600 wooneenheden is niet mogelijk binnen de huidige verkeersstructuur. Door de afrit van de N201 vanuit Cruquius te verlengen, dan wel te verplaatsen, een rotonde op de kop van de Debbemeerstraat te realiseren en een nieuwe parallelweg ten noorden van Het Nieuwe Noord te realiseren, wordt er een goede ontsluiting gemaakt naar de Hoofdweg. Daarbij zal de Hoofdweg (west) voorzien worden van een knip, zodat het verkeer naar de Hoofdweg (oost) wordt geleid. Hoe deze knip eruit komt te zien is nog niet duidelijk. Door het verkeer via de Hoofdweg (oost) te leiden, kunnen de complexe kruispunten aan de westzijde ter hoogte van Burg. Pabstlaan zonder verkeerslichteninstallatie worden uitgevoerd. Hierdoor kunnen in Hoofddorp-Noord zo’n 1000 woningen worden toegevoegd. Door de verplaatsing van de afrit in combinatie met de verkeersknip wordt er een alternatieve route voor vrachtverkeer gerealiseerd. Dit bevordert de verkeersveiligheid van het gebied. Vrachtverkeer vervolgt niet meer de route naar de Hoofdweg via de Wijkermeerstraat, maar gaat via de Noordmeerstraat naar de rotonde en parallelweg. De maximum snelheid in de Wijkermeerstraat kan hierna worden teruggebracht naar 30 km/u.

 informatiebijeenkomst 21 april 1

Bestaande bedrijven

De gemeente Haarlemmermeer heeft als uitgangspunt dat bestaande bedrijven niet gehinderd mogen worden in hun bedrijfsvoering. Ook tijdens de bouw zijn een goede bereikbaarheid en zo min mogelijk hinder het uitgangspunt. Op dit moment zijn er verschillende goedlopende bedrijven aanwezig. Hier hebben zowel de Gemeente als Evast onderzoek naar gedaan. Indien noodzakelijk zullen er gesprekken worden gevoerd met deze bedrijven.

Parkeren

In de ontwikkeling Het Nieuwe Noord van Evast zullen ca. 600 wooneenheden gerealiseerd worden. Dit zal mogelijk zijn zodra de verkeersaanpassing gereed is. Deze aanpassing zorgt ervoor dat het gebied een capaciteit zal bieden voor ca. 1000 woningen. Het parkeren van deze voertuigen vindt zoveel mogelijk plaats op eigen terrein, waar Evast een parkeergarage met een kelder realiseert. Auto’s van bezoekers en eventueel tweede auto’s van bewoners kunnen parkeren in parkeerkoffers op het maaiveld, daarnaast kunnen bezoekers deels ook aan de Wijkermeerstraat parkeren. Daarnaast wordt er een ruimte in de woongebouwen gerealiseerd waar bewoners hun fiets kunnen stallen. Voor bezoekers zullen op maaiveldniveau faciliteiten worden gerealiseerd.

Vanaf de te realiseren rotonde op de kop van de Debbemeerstraat zal het mogelijk zijn om via de nieuwe parallelweg de noordelijke parkeergarage en kelder te bereiken. 

De zuidelijk parkeergarage is te bereiken vanaf de Wijkermeerstraat. Hier wordt één in-en uitgang gerealiseerd. De Wijkermeerstraat zelf zal aangepast worden zodat de rijbanen ter hoogte van de ontwikkeling Het Nieuwe Noord gescheiden worden en zodoende ruimte staat voor parkeren op het maaiveld voor onder andere bezoekers.

Voetgangers en fietsers 

Vanuit het plangebied is het centrum van Hoofddorp eenvoudig te voet te bereiken. Daarnaast heeft het plan semi-openbare dakparken, die tijdens de avonduren gesloten zullen worden. De “Groene long” (de verbindingszone tussen de noordelijke en zuidelijke ontwikkeling) zal daarentegen openbaar toegankelijk zijn. Deze verbinding is ook benaderbaar vanaf de Hoofdweg en de Wijkermeerstraat. Per fiets zijn er ook voldoende faciliteiten aanwezig om het plangebied te verlaten en de regio in te trekken.

Openbaar vervoer

Op dit moment ligt langs het gebied een lijndienst. Deze lijndienst is niet zodanig effectief om als Hoogwaardig Openbaar Vervoer (hierna HOV) te worden gezien. Door de wens uit te voeren om de N201 te verleggen en van de huidige N201 een stadsstraat te maken, ontstaat er een HOV-mogelijkheid. Helaas is dat vooralsnog niet een perspectief dat op korte termijn geboden kan worden. Hierdoor zal Evast meer parkeerplaatsen moeten maken dan in een “toekomstige” situatie met HOV. Dit biedt echter wel de mogelijkheid om het gebied in een later stadium alsnog te vergroenen door maaiveld parkeerplaatsen te transformeren.

Historie Evast 

Evast wordt regelmatig gevraagd naar eventuele huisvestingsvraagstukken. Ditmaal werd Evast door de eigenaar van autobedrijf Klomp gevraagd te kijken naar de huidige locatie en de mogelijkheden. In de gesprekken met de gemeente bleek dat de gemeente Hoofddorp Noord wil transformeren naar een gemengd woon-werkgebied . Met dit uitgangspunt zijn de naastgelegen buurpercelen Vlamboog en uiteindelijk ook de oude AM-locatie erbij verworven. Dit maakt uiteindelijk het plangebied voor Het Nieuwe Noord. 

Met de destijds vastgestelde ontwikkelstrategie heeft Evast een toolbox ontwikkeld om “dragers” van de ontwikkeling te creëren. Hierbij is nadrukkelijk gekeken naar de historische elementen van Hoofddorp en de polder omgeving. Eén van deze dragers betreft de groene as door het plan, wat ook de “Groene long” genoemd wordt. 

Zoals op de vogelvlucht te zien is, wordt de bebouwing aangesloten op het Noorderkwartier. Hierdoor zal er lagere bebouwing gerealiseerd worden langs de Wijkermeerstraat en hogere bebouwing langs de N201. Zoals besproken worden er parkeergarages gemaakt voor het noordelijke en het zuidelijke blok. Deze zijn niet met elkaar verbonden. Boven op de parkeergarages worden er dakparken gecreëerd. Tussen de parkeergarages zal het maaiveld verhoogd worden. 

informatiebijeenkomst 21 april 3

Geluid

Naast een fantastisch uitzicht over onder andere Schiphol en haar polderbaan, is de hoogte niet enkel gerealiseerd om vliegtuigen te spotten. De ligging van de N201 heeft ten opzichte van ons plangebied een aanzienlijke hoogte. Om de bebouwing aan te laten sluiten bij deze schaal zal een hogere bouwmassa gewenst zijn. Daarnaast dient de hoogte ook een ander doel, te weten het geluid. Ondanks de geluidswerende functie van deze bebouwing zal het binnenklimaat van de woning hier geen last van hebben. De gebouwen schermen daarnaast het geluid af voor de achterliggende binnenterreinen en woongebouwen.

Water

Het plan is klimaat adaptief uitgewerkt. Forse regenbuien kunnen worden opgevangen. Water wordt zoveel mogelijk vastgehouden. Onder het groen, straatwerk en speelplaatsen op de dakparken wordt regenwater gebufferd. Hierdoor zal tijdens warmere perioden voldoende water aanwezig te zijn om het groen vitaal en mooi te houden. Een eventueel overschot aan regenwater zal afgevoerd worden naar de wadi (een verlaagde groenstrook die tijdelijk water kan bufferen). Deze wadi ligt in de “Groene long” en zal droogvallen zodra het water geïnfiltreerd is. 

Warmte- en koudeopslag

De wooneenheden worden niet aangesloten op het aardgasnetwerk. De verwarming en koeling van de wooneenheden zullen worden geregeld door een duurzame warmte- en koudeopslag. 

Woonprogramma

Evast conformeert zich aan ca. 50% betaalbare woningen en 50% woningen in de vrije sector of koop, waarbij ‘betaalbaar’ verdeeld wordt in 30% sociaal en 20% middelduur. De woonoppervlakten sluiten daarbij aan op de vraag vanuit de markt. Dit zijn kleinere en betaalbare wooneenheden die aansluiten op het product dat o.a. starters wensen. 

Tabel E Vast 1

Tabel E Vast 2

Tabel E Vast 3

Doel en vooruitzicht

Evast heeft als doel om een ontwikkeling neer te zetten waar toekomstige bewoners niet meer weg willen. Zodra dit het geval is, dan is ons doel behaald. 

Natuurlijk hopen wij dat de bewoners zo snel mogelijk hun intrede kunnen doen. Echter, wij hebben nog een aantal uitdagingen, namelijk het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. Hierdoor zal onder voorbehoud volgend jaar gestart kunnen worden met de realisatie van de woningen. Vervolgens zal het een aantal jaar duren voordat deze woningbouwopgave gereed is.

Vervolgstappen

Het huidig plan wordt op dit moment verder uitgewerkt. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het opstellen van het bestemmingsplan. Deze kunt u uiteraard te zijner tijd inzien. Zodra het ontwerpbestemmingsplan gereed en inzichtelijk is zal, zowel de gemeente als Evast, u hiervan op de hoogte brengen. Wanneer uw e-mailadres bij ons bekend is ontvangt u een e-mail. Uiteraard kunt u de ontwikkelingen ook volgen via deze website.

Veelgestelde vragen

Tijdens de informatiebijeenkomsten die hebben plaatsgevonden op dinsdag 23 maart en woensdag 21 april zijn verschillende vragen gesteld over de ontwikkeling van Het Nieuwe Noord en de transformatie van het bedrijventerrein Hoofddorp Noord. Wij hebben de vrijheid genomen om de vragen themagewijs te bundelen. Het overzicht kunt u hier vinden.